برگزاری کلاس‌های عملی در دانشکده با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

برگزاری کلاس‌های عملی در دانشکده با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی