به گزارش روابط عمومی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخه 96/8/3 کارگاه اموزشی تراریوم در محل دانشکده کشاورزی سنقر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر و با تدریس سرکار خانم دکتر معصومه عامریان برگزار شد.      

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخه 96/8/3 کارگاه اموزشی تراریوم در محل دانشکده کشاورزی سنقر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر و با تدریس سرکار خانم دکتر معصومه عامریان برگزار شد.