برگزیده شدن طرح کسب و کار کانون کارآفرینان دانشکده

برگزیده شدن طرح کسب و کار کانون کارآفرینان دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده،طرح کسب و کار ارائه شده توسط کانون کارآفرینان دانشکده،در جشنواره نوآوری و کسب و کار دانشگاه خواجه نصرین الدین طوسی،از بین 192 ایده شرکت داده شده به عنوان 11 طرح برگزیده انتخاب شد. روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به اعضاء این طرح تبریک میگوید.

اعضاء طرح:لقمان علی محمدیان،دکتر اسماعیل میرزایی قلعه،دکتر پرویز بشیری و محمد نصرتی