ثبت دو عنوان اختراع توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقردانشگاه رازی "تانکر آبیاری و سمپاشی با سیستم پردازش تصویر" و "دستگاه بسته‌بندی سیب زمینی با استفاده از بازوهای کیسه‌گیر" توسط دو دانشجوی دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی اختراع و به ثبت رسید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دو دانشجوی دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی موفق به ثبت دو عنوان اختراع شدند. لقمان علی‌محمدیان و سجاد محمدخانی دو دانشجوی کارشناسی مکانیزاسیون دانشکده کشاورزی سنقر موفق به ثبت اختراع "دستگاه بسته‌بندی سیب زمینی با استفاده از بازوهای کیسه‌گیر" با کسب طبقه‌بندی بین المللی: B65B39/00 در تاریخ 1397.6.7 شدند. لقمان علی‌محمدیان همچنین موفق به ثبت اختراع دیگری با عنوان "تانکرآبیاری و سمپاشی با سیستم پردازش تصویر" با کسب طبقه‌بندی بین‌المللی: A01G25/00 در تاریخ 1397.7.11 شد. روابط عمومی دانشگاه رازی کسب این موفقیت ارزنده را به جامعه دانشگاهی تبریک می‌گوید

ثبت دو عنوان اختراع توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقردانشگاه رازی
"تانکر آبیاری و سمپاشی با سیستم پردازش تصویر" و "دستگاه بسته‌بندی سیب زمینی با استفاده از بازوهای کیسه‌گیر" توسط دو دانشجوی دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی اختراع و به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دو دانشجوی دانشکده کشاورزی سنقر دانشگاه رازی موفق به ثبت دو عنوان اختراع شدند.
لقمان علی‌محمدیان و سجاد محمدخانی دو دانشجوی کارشناسی مکانیزاسیون دانشکده کشاورزی سنقر موفق به ثبت اختراع "دستگاه بسته‌بندی سیب زمینی با استفاده از بازوهای کیسه‌گیر" با کسب طبقه‌بندی بین المللی: B65B39/00 در تاریخ 1397.6.7 شدند.
لقمان علی‌محمدیان همچنین موفق به ثبت اختراع دیگری با عنوان "تانکرآبیاری و سمپاشی با سیستم پردازش تصویر" با کسب طبقه‌بندی بین‌المللی: A01G25/00 در تاریخ 1397.7.11 شد.
روابط عمومی دانشگاه رازی کسب این موفقیت ارزنده را به جامعه دانشگاهی تبریک می‌گوید