حضور ریاست جهاد کشاورزی و ریاست منابع طبیعی شهرتان سنقر در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان

حضور ریاست جهاد کشاورزی و ریاست منابع طبیعی شهرتان سنقر در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویانبه گزارش روابط عمومی دانشکده، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور آقای دکتر میرزایی قلعه( ریاست دانشکده)، آقای مهندس کلوند ( ریاست جهاد کشاورزی شهرستان)، آقای مهندس میرزایی( ریاست منابع طبیعی شهرستان)، معاونت های جهاد کشاورزی شهرستان سنقر و اعضا هیات علمی دانشکده در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۷/۱۶ و با همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد. در این جلسه دانشجویان به بیان دیدگاه های خود در زمینه ارتباط هر چه بیشتر دانشکده با صنعت و بخش کشاورزی پرداختند.