حضور فرماندار، ریاست جهاد کشاورزی و ریاست اداره تعاون روستایی شهرستان در دانشکده

حضور فرماندار، ریاست جهاد کشاورزی و ریاست اداره تعاون روستایی شهرستان در دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، فرماندار  محترم شهرستان، ریاست محترم جهاد کشاورزی شهرستان و ریاست محترم اداره تعاون روستایی شهرستان به همراه هیأت همراه در روز دوشنبه مورخه 97/11/1 در دانشکده حضور پیدا کردند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون فعالیت های حوزه کشاورزی و طرح های مشترک آتی توسط ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه، جناب آقای مهندس معصومی زاده فرماندار محترم شهرستان و نیز جناب آقای مهندس کلوند ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.