حضور فرمانده ناحیه سپاه شهرستان در دانشکده

حضور فرمانده ناحیه سپاه شهرستان در دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، فرمانده سپاه ناحیه سنقر و کلیایی جناب سرهنگ سالاری به همراه جمعی از پرسنل  سپاه ناحیه شهرستان در روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 در دانشکده حضور پیدا کردند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون حضور و فعالیت دانشجویان دانشکده توسط ریاست محترم د انشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه مطرح شد.