حضور معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت محترم اداری مالی دانشگاه در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده

حضور معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت محترم اداری مالی دانشگاه در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده،مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 93 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در روز 2شنبه مورخه 97/2/24 برگزار شد. در این مراسم که جناب آقای دکتر سلیمی (معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) و جناب آقای دکتر فتح اللهی (معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه) ونیز جمعی از مسئولین شهرستان حضور داشتند از دانشجویان ورودی 93 تقدیر به عمل آمد. همچنین در این مراسم جناب آقای دکتر سلیمی و دکتر میرزایی قلعه (سرپرست دانشکده) به ایراد سخن رانی پرداختند.