به گزارش روابط عمومی دانشکده،مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 93 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در روز 2شنبه مورخه 97/2/24 برگزار شد. در این مراسم که جناب آقای دکتر سلیمی (معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) و جناب آقای دکتر فتح اللهی (معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه) ونیز جمعی از مسئولین شهرستان حضور داشتند از دانشجویان ورودی 93 تقدیر به عمل آمد. همچنین در این مراسم جناب آقای دکتر سلیمی و دکتر میرزایی قلعه (سرپرست دانشکده) به ایراد سخن رانی پرداختند.        

به گزارش روابط عمومی دانشکده،مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 93 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در روز 2شنبه مورخه 97/2/24 برگزار شد. در این مراسم که جناب آقای دکتر سلیمی (معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه) و جناب آقای دکتر فتح اللهی (معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه) ونیز جمعی از مسئولین شهرستان حضور داشتند از دانشجویان ورودی 93 تقدیر به عمل آمد. همچنین در این مراسم جناب آقای دکتر سلیمی و دکتر میرزایی قلعه (سرپرست دانشکده) به ایراد سخن رانی پرداختند.