حضور پرشور دانشجویان، مدیریت و اساتید دانشکده در نماز عبادی سیاسی جمعه و شرکت در راهپیمایی و محکوم کردن اقدام شیاطین بزرگ در تروریست معرفی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حضور پرشور دانشجویان، مدیریت و اساتید دانشکده در نماز عبادی سیاسی جمعه و شرکت در راهپیمایی و محکوم کردن اقدام شیاطین بزرگ در تروریست معرفی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی