حوزه ریاست-سنقر    دکتر محمود خرمی وفا : مسئول راه اندازی
        آقای سیروس سرحدی: مدیر داخلی و همکاری در پیگیری مصوبات     آقای عبد الحسین آذر کمند: پشتیبانی و روابط عمومی

      آقای عبداله نجفیان: ریاست دفتر و مدیریت مکاتبات