ریاست دانشکده

ریاست دانشکدهرئیس دانشکده
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه
 
 
سمت : رئیس دانشکده کشاورزی سنقر
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل:E.mirzaee[at]razi.ac.ir
تلفن: 48451400-83-98+
پرتال: https://razi.ac.ir/~esmaeilmirza