شرکت در مراسم جشن درختکاری

شرکت در مراسم جشن درختکاری


به گزارش روابط عمومی دانشکده، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده در روز سه شنبه مورخه 96/12/15  در مراسم جشن درختکاری که با همت ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان برگزار شده بود ، حضور یافتند.