طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح های اشتغال حمایتی ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که با نقش آفرینی سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط، تسهیل گر و توسعه ای در هشت استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و لرستان  با تاکید بر شبکه سازی و اتصال به بازار در حال اجرا می باشد. در الگوی جدید با در نظر گرفتن مزیت های نسبی و رقابتی، مزیت های استان ها به دقت شناسایی شده و توانمندسازی، مشاوره، فروش و اتصال به بازار محصولات و خدمات، با همکاری پشتیبان های فعال و برندهای استانی و ملی انجام خواهد شد. http://eshteghal.ir/StaticPages/Page.aspx?tid=139

طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح های اشتغال حمایتی ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که با نقش آفرینی سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط، تسهیل گر و توسعه ای در هشت استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و لرستان  با تاکید بر شبکه سازی و اتصال به بازار در حال اجرا می باشد.

در الگوی جدید با در نظر گرفتن مزیت های نسبی و رقابتی، مزیت های استان ها به دقت شناسایی شده و توانمندسازی، مشاوره، فروش و اتصال به بازار محصولات و خدمات، با همکاری پشتیبان های فعال و برندهای استانی و ملی انجام خواهد شد.

http://eshteghal.ir/StaticPages/Page.aspx?tid=139