قبولی دانشجویان دانشکده در آزمون تحصیلات تکمیلی - display-pageبه گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجویان رشته مهندسی مکانیزاسیون در آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاهی خوش درخشیدند.روابط عمومی دانشکده این موفقیت را خدمت این عزیزان، اساتید و دانشجویان دانشکده تبریک عرض می نماید. 1  محمد رحمتی   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان 2  زهرا مالمیر  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان 3  امیرعباس خواجه حق وردی  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان 4  سجاد محمد خانی  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت وپسماند  دانشگاه ایلام  

به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجویان رشته مهندسی مکانیزاسیون در آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاهی خوش درخشیدند.روابط عمومی دانشکده این موفقیت را خدمت این عزیزان، اساتید و دانشجویان دانشکده تبریک عرض می نماید.

1  محمد رحمتی   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان
2  زهرا مالمیر  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان
3  امیرعباس خواجه حق وردی  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان
4  سجاد محمد خانی  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت وپسماند  دانشگاه ایلام