قبولی دانشجویان دانشکده در آزمون تحصیلات تکمیلی

قبولی دانشجویان دانشکده در آزمون تحصیلات تکمیلیبه گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجویان رشته مهندسی مکانیزاسیون در آزمون تحصیلات تکمیلی دانشگاهی خوش درخشیدند.روابط عمومی دانشکده این موفقیت را خدمت این عزیزان، اساتید و دانشجویان دانشکده تبریک عرض می نماید.

1  محمد رحمتی   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان
2  زهرا مالمیر  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان
3  امیرعباس خواجه حق وردی  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی  دانشگاه همدان
4  سجاد محمد خانی  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت وپسماند  دانشگاه ایلام