مدیران دانشکده کشاورزی سنقر تا به امروز

مدیران دانشکده کشاورزی سنقر تا به امروز۱  دکتر محمود خرمی وفا  استادیار
۲  دکتر اسماعیل میرزایی قلعه اسماعیل میرزایی قلعه  استادیار