مدیران دانشکده کشاورزی سنقر تا به امروز

مدیران دانشکده کشاورزی سنقر تا به امروز


۱  دکتر محمود خرمی وفا استادیار
۲ دکتر اسماعیل میرزایی قلعه اسماعیل میرزایی قلعه استادیار