کارآفرینی دانشجوی دانشکده

کارآفرینی دانشجوی دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای محمد منصور تباری دانشجوی سال دوم رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده مزرعه پرورش قارچ احداث نموده است. به گفته ایشان این زمینه از فعالیت های کشاورزی، بسیار زود بازده بوده و با حداقلی از امکانات و سرمایه اولیه دانشجویان و فارغ التحصیلان میتوانند کارآفرینی کنند و به سود دهی مناسب برسند. ایشان با حداقل هزینه ها و استفاده از مواد بازیافتی و درجه دوم موفق شده اند که در فضایی کوچک بیش از یک و نیم تن قارچ درجه 1 را تولید کرده و روزانه در سطح شهرستان سنقر و کلیایی با قیمت مناسب به فروش برسانند. به گفته ایشان دانشجویان میتوانند در طول دوران تحصیل به صورت عملی وارد فعالیت های کارآفرینی شوند تا در زمان فارغ التحصیلی از تجربیات لازم برخوردار باشند و بتوانند در زمینه اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.