کارکنان دانشکده کشاورزی سنقر

کارکنان دانشکده کشاورزی سنقر۱

مهدی ایمانی سنجر

کارشناس آموزش
۲ شهریار امیریان امور تغذیه
۳ صادق باباخانی حفاظت فیزیکی
۴ میلاد سخائی حراست