گزارش تصویری‌برگزاری کلاس آموزشی با عنوان تفسیر تصاویر ماهواره‌ای در دانشکده

گزارش تصویری‌برگزاری کلاس آموزشی با عنوان تفسیر تصاویر ماهواره‌ای در دانشکدهبرگزاری کلاس آموزشی با عنوان تفسیر تصاویر ماهواره‌ای با همکاری کانون کارشناسان دادگستری استان در دانشکده