گزارش تصویری بازدید از کشت زیر پلاستیک هندوانه و خیار توسط دانشجویان رشته مکانیک بیوسیستم دانشکده با همکاری نظام صنفی کارهای کشاورزی

گزارش تصویری بازدید از کشت زیر پلاستیک هندوانه و خیار توسط دانشجویان رشته مکانیک بیوسیستم دانشکده با همکاری نظام صنفی کارهای کشاورزی