گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده از مزرعه پرورش زعفران و تولید نشاء محصولات زراعی،باغی و گلخانه ای

گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده از مزرعه پرورش زعفران و تولید نشاء محصولات زراعی،باغی و گلخانه ای