گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده از گلخانه هیدروپونیک بیستون توسط انجمن علمی کارآفرینان

گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده از گلخانه هیدروپونیک بیستون توسط انجمن علمی کارآفرینان