گزارش تصویری برگزاری امتحانات پایان ترم دانشکده کشاورزی سنقر

گزارش تصویری برگزاری امتحانات پایان ترم دانشکده کشاورزی سنقر