گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی برنامه Excel پیشرفته برای دانشجویان توسط خانم دکتر عقیلی‌ناطق

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی برنامه Excel پیشرفته برای دانشجویان توسط خانم دکتر عقیلی‌ناطق