گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزش word توسط انجمن علمی دانشکده با تدریس خانم دکتر رمدانی

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزش word توسط انجمن علمی دانشکده با تدریس خانم دکتر رمدانی