گزارش تصویری حضوردانشجویان در مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر با همکاری امور فرهنگی

گزارش تصویری حضوردانشجویان در مراسم عزاداری دهه آخر ماه صفر با همکاری امور فرهنگی