گزارش تصویری حضور پرشور؛ اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده در راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری حضور پرشور؛ اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده در راهپیمایی روز جهانی قدس