گزارش تصویری حضور پر شور اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن

گزارش تصویری حضور پر شور اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن