آیین نامه کارشناسی

ردیف عنوان فایل
۱   آیین نامه کارشناسی ورودی ۹۱
۲   آیین نامه کارشناسی ورودی ۹۳
۳   آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های   کاردانی و کارشناسی پیوسته و    ناپیوسته