برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده - display-pageبه گزارش روابط عمومی دانشکده انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده در روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دانشکده و با حضور پرشور دانشجویان دانشکده برگزار شد.      

به گزارش روابط عمومی دانشکده انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده در روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دانشکده و با حضور پرشور دانشجویان دانشکده برگزار شد.