« بازگشت

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده در روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دانشکده و با حضور پرشور دانشجویان دانشکده برگزار شد.