برگزاری انتخابات کانون کار آفرینی در تاریخ ١٣٩٦/٠٨/٠١ در سالن دانشکده      

برگزاری انتخابات کانون کار آفرینی در تاریخ ١٣٩٦/٠٨/٠١ در سالن دانشکده