برگزاری کارگاه آموزش عکاسی در دانشکده کشاورزی سنقر توسط مهندسﺧﺮّم - display-page