چاپ اولین مقاله JCR دانشکده در حوزه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - display-page  به گزارش روابط عمومی دانشکده اولین مقاله JCR دانشکده در حوزه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با عنوان Comparing energy state and environmental impacts in ostrich and chickn production systems در مجله: Enviromental science and pollution Research با ضریب تاثیر 2/914 توسط سرکار خانم دکتر زینب رمدانی و دانشجویان کارشناسی رشته مکانیزاسیون به نام های : لقمان علی محمدیان، پریا دل پیشه و زهرا عباسی به چاپ رسیده است.   روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض می نماید.  
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده اولین مقاله JCR دانشکده در حوزه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با عنوان Comparing energy state and environmental impacts in ostrich and chickn production systems
در مجله:
Enviromental science and pollution Research
با ضریب تاثیر 2/914 توسط سرکار خانم دکتر زینب رمدانی و دانشجویان کارشناسی رشته مکانیزاسیون به نام های: لقمان علی محمدیان، پریا دل پیشه و زهرا عباسی به چاپ رسیده است. 
روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض می نماید.