اساتید

1- آقای دکتر فردین هژبری: دانشیار
2- آقای دکتر حکمت ربانی: دانشیار

3- آقای دکتر پرویز بشیری:استادیار
4- آقای دکترمحمود خرمی وفا:استادیار
5- آقای دکتر اسماعیل میرزایی قلعه: استادیار

6- خانم دکتر معصومه عامریان: استادیار

7- خانم دکتر ناهید عقیلی ناطق: استادیار
8- خانم دکتر زینب رمدانی
9- آقای دکتر سعید فرخزاد

10- آقای دکتر پیام فرهادی
11- آقای دکتر حامد کرمی
12- آقای مهندس بهرامعلی حیدریان