تماس با ما

کرمانشاه_ سنقر_ شهرک ولیعصر – دانشکده کشاورزی سنقر
دورنگار و تلفن :

48451398- 083

083-48451400


کد پستی : 6751683139
پست الکترونیک : sonqor@ Razi.ac. ir