معاونت آموزشی و اجرایی دانشکده 

 
​​​​​​​​​​​​​​            
 معاونت آموزشی و اجرایی دانشکده
 دکتر رشید غلامی
  هیئت علمی دانشگاه رازی
 تحصیلات : دکترای مکانیک بیوسیستم
 ایمیل : r.gholami@razi.ac.ir
​​​​​​​ تلفن : 08348451400