نمایشگر یک مطلب

 

نام درس نام استاد دانلود فایل                                                                                                                                                                                                                                               
زراعت عمومی دکتر مویدی                                                                                                                                                                                                                                                             
تحقیق در عملیات مهندس شیرزاد                                                                                                                                
 1-اصول حسابداری وهزینه یابی مهندس فرهنگیان                                                    
اقتصاد خرد دکتر ملک حسینی                    
نقشه کشی صنعتی 2 دکتر فرخزاد                              
مدیریت و کنترل پروژه دکتر فرخزاد                              
دینامیک دکتر فرخزاد                              
ریاضیات مهندسی دکتر فرخزاد                              
مکانیزاسیون کشاورزی دکتر فرخزاد                                                                                                              
آمارمهندسی دکتر کلوندی                              
آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی  مهندس انور                              
میکروبیولوژی عمومی مواد غذایی مهندس انور                              
صنایع غذایی2 مهندس انور                              
آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی مهندس انور                              
عملی میکروبیولوژی عمومی مواد غذایی مهندس انور                              
انتقال حرارت دکتر غلامی                              
کنترل کیفی مواد غذایی دکتر غلامی                              
ماشین ها و تجهیزات بسته بندی مواد غذایی دکتر غلامی                              
ارزیابی چرخه ی زیست دکتر غلامی                              
علم مواد دکتر غلامی                              
طراحی کارخانه های صنایع غذایی دکتر غلامی                              
شیمی آلی دکتر اکبری                              
مهندسی تعمیر و نگهداری دکتر فرهادی      
مقاومت مصالح 2 دکتر فرهادی
منابع تولید و تامین انرژی دکتر فرهادی      
اصول شبیه سازی دکتر فرهادی        
فیزیک 2 دکتر حیدری